ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen.

De Stiching Shri Sanatan Dharm Amsterdam (de stichting die de Radha Krishna Mandir beheert), heeft zich geregistreerd als ANBI bij de belastingdienst. Dit brengt bepaalde voordelen en verplichtingen met zich mee.

Voordelen

Het hebben van een ANBI status brengt bepaalde voordelen met zich mee voor zowel de instelling als de donateurs en vrijwilligers.

Geeft u wel eens geld (donatie) of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Daarnaast betaalt een ANBI instelling geen erfbelasting of schenkingsbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Verplichtingen

Om de status als ANBI te behouden moet een instelling aan bepaalde eisen voldoen. Algemene eisen, bijvoorbeeld dat de instelling geen winstoogmerk heeft, administratieve verplichtingen en ook publicatie verplichtingen. Die informatie vindt u hieronder:

De naam van de instelling

Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam

De naam waaronder de instelling bij het publiek bekend is

Radha Krishna Mandir Amsterdam

Het RSIN nummer

816051082 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer)

Contactgegevens van de instelling

Saaftingestraat 310 1069 BW Amsterdam-Osdorp

Tel: 020 – 667 36 68

E-mail: info@radhakrishnamandir.nl

Doelstelling van de instelling

Overbrengen van kennis over de Sanatan Dharma door middel van lezingen, onderwijs, voorlichtingen en het organiseren van meerdaagse gebedsdiensten en de vaste zondagdiensten

Hoofdlijnen van het beleidsplan

- Verbeteren en vernieuwen van de operationele activiteiten (zondagdiensten, feestdagen).

- Vernieuwen van de professionele uitstraling, waaronder de website.

- Financiële duurzaamheid, waardoor de Mandir tot in de loop der jaren haar activiteiten zal kunnen blijven uitvoeren.

- Vergroten van de participatie van jongeren bij de Mandir en het overdragen van kennis.

- Renoveren en verduurzaming van het gebouw

Namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: Pt. K. Ramsoekh Panday

Penningmeester: Hr. S. Sardjoe

Secretaris: Hr. S. Mahesh

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet beloond uit hoofde van hun functie

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Volgt binnenkort...

Een financiële verantwoording

Zie hier een beknopt overzicht van de staat van baten en laten 2016

Please reload