top of page

Algemene Voorwaarden hindilessen

1. Inleiding

1.1. Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle taallessen en taalgerelateerde diensten ("Diensten") die worden geleverd door docenten, hierna aangeduid als "de Docent," aangesteld door de Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam, hierna aangeduid als "de Stichting," aan de cursist, hierna aangeduid als "de Leerling" of "u." Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

2. Lessen en Doelstellingen   

2.1 De docent zal taallessen aanbieden aan de cursist in overeenstemming met het afgesproken lesplan en doelstellingen. 

2.2 De cursist verbindt zich ertoe actief deel te nemen aan de lessen, huiswerkopdrachten uit te voeren en de nodige inspanningen te leveren om de taalvaardigheden te verbeteren.

2.3 De stichting is verantwoordelijk voor het organiseren van de lessen, regelen van goede docenten en het innen van de lesgelden. Het organiseren van de lessen zal verzorgd worden door het secretariaat en het innen van de lesgelden zal geadministreerd worden door de penningmeester.

3. Lessen en Tarieven

3.1. ​De tarieven voor de lessen worden vooraf afgesproken tussen de stichting en de student.

3.2. De Leerling zal de afgesproken tarieven per kwartaal betalen voor de geleverde lessen. Tarieven kunnen worden vastgesteld op basis van een uurtarief of een andere overeengekomen structuur.

3.3. Betalingen dienen te worden gedaan op de manier die door de Stichting is gespecificeerd. De Leerling gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen bij aanvang van de lessen.

3.4 Betalingen kunnen contant, via bankoverschrijving of een andere overeengekomen betaalmethode worden gedaan.

3.5 Bij te late betaling kan de docent het recht behouden om de Leerling te weigeren deel te laten nemen aan de lessen.

4. Annulering en Verzetten van Lessen

4.1. De Leerling dient elke annulering van tevoren aan de Leraar te melden. Bij afwezigheid ongeacht de reden, zal het lesgeld niet terugbetaald worden.

4.2. De Leraar behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren of te verzetten met voorafgaande kennisgeving aan de Leerling. In dergelijke gevallen zal de Leraar trachten een geschikte vervangende lesafspraak te regelen of een vervangende docent.

5. Verplichtingen van de Leerling

5.1. De Leerling dient regelmatig en op tijd voor de geplande lessen te verschijnen.

5.2. De Leerling dient voorbereid te zijn voor de lessen en eventuele toegewezen huiswerkopdrachten uit te voeren.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Lesmateriaal en cursusinhoud die door de Leraar worden verstrekt, blijven het intellectuele eigendom van de Leraar en mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Leraar zal redelijke inspanningen leveren om effectieve taallessen te verstrekken, maar kan geen garantie geven voor het behalen van specifieke resultaten.

7.2. De Leraar en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van de Diensten.

8. Privacy

8.1. De Leraar zal de persoonlijke gegevens van de Leerling vertrouwelijk behandelen en zal deze gegevens alleen gebruiken voor het doel van het verstrekken van de Diensten.

9. Beëindiging van Diensten   

9.1. Zowel de docent als de cursist hebben het recht om de taallessen op elk moment te beëindigen. Vooruitbetaalde lesgelden zullen in overeenstemming teruggestort worden.

9.2 Bij herhaaldelijk wangedrag of onvoldoende betaling kan de docent de lessen eenzijdig beëindigen.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden

10.1. De Stichting behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de Leerling.

11. Toepasselijk Recht

11.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de huidige wetgeving. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Door gebruik te maken van onze Diensten, erkent en aanvaardt de Leerling deze Voorwaarden. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u onze Diensten gebruikt.

 

Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam

Vind hier de link naar het contactformulier in geval van vragen.

Laatste herziening: 23 september 2023

bottom of page